تبلیغات
"> کربلا یک لامکان آبادی است-لبّیک یا حسین(علیه السّلام) - شرح صوتی خطابه غدیر
 
کربلا یک لامکان آبادی است-لبّیک یا حسین(علیه السّلام)
ای دل ار خواهی خدا بینی برو در کربلا ؛ کز زمین کربلا تا عرش چندان راه نیست...
درباره وبلاگ


از مقام شاه مظلومان کسی آگاه نیست
چون کسی آگه ز اسم اعظم الله نیست
ای دل ار خواهی خدا بینی برو در کربلا
کز زمین کربلا تا عرش چندان راه نیست...

************
توحید از اکبر علیه السّلام بگیر
عرفان تو از اصغر علیه السّلام بگیر
اعمال را از سر بگیر
گر رفته ای راه خطا

مدیر وبلاگ : کلب الحسن علیه السّلام
آرشیو وبلاگ
نظرسنجی
آیا برای دفاع از عتبات عالیات و مبارزه با داعش آمادگی دارید؟
دریافت قسمت 1 دریافت قسمت 2 دریافت قسمت 3 دریافت قسمت 4
دریافت قسمت 5 دریافت قسمت 6 دریافت قسمت 7 دریافت قسمت 8
دریافت قسمت 9 دریافت قسمت 10 دریافت قسمت 11 دریافت قسمت 12
دریافت قسمت 13 دریافت قسمت 14 دریافت قسمت 15 دریافت قسمت 16
دریافت قسمت 17 دریافت قسمت 18 دریافت قسمت 19 دریافت قسمت 20
دریافت قسمت 21 دریافت قسمت 22 دریافت قسمت 23 دریافت قسمت 24
دریافت قسمت 25 دریافت قسمت 26 دریافت قسمت 27 دریافت قسمت 28
 دریافت قسمت 29  دریافت قسمت 30  دریافت قسمت 31  دریافت قسمت 32
 دریافت قسمت 33  دریافت قسمت 34  دریافت قسمت 35  دریافت قسمت 36
 دریافت قسمت 37  دریافت قسمت 38  دریافت قسمت 39  دریافت قسمت 40
 دریافت قسمت 41  دریافت قسمت 42  دریافت قسمت 43  دریافت قسمت 44
 دریافت قسمت 45  دریافت قسمت 46  دریافت قسمت 47  دریافت قسمت 48
 دریافت قسمت 49  دریافت قسمت 50  دریافت قسمت 51  دریافت قسمت 52
 دریافت قسمت 53  دریافت قسمت 54  دریافت قسمت 55  دریافت قسمت 56
 دریافت قسمت 57  دریافت قسمت 58  دریافت قسمت 59  دریافت قسمت 60
 دریافت قسمت 61  دریافت قسمت 62  دریافت قسمت 63  دریافت قسمت 64
 دریافت قسمت 65  دریافت قسمت 66
دریافت قسمت 67 دریافت قسمت 68 دریافت قسمت 69 دریافت قسمت 70
دریافت قسمت 71 دریافت قسمت 72 دریافت قسمت 73 دریافت قسمت 74
دریافت قسمت 75 دریافت قسمت 76 دریافت قسمت 77 دریافت قسمت 78
دریافت قسمت 79 دریافت قسمت 80 دریافت قسمت 81 دریافت قسمت 82
دریافت قسمت 83 دریافت قسمت 84 دریافت قسمت 85 دریافت قسمت 86
دریافت قسمت 87 دریافت قسمت 88 دریافت قسمت 89 دریافت قسمت 90
دریافت قسمت 91 دریافت قسمت 92 دریافت قسمت 93 دریافت قسمت 94
 دریافت قسمت 95  دریافت قسمت 96  دریافت قسمت 97  دریافت قسمت 98
 دریافت قسمت 99  دریافت قسمت 100  دریافت قسمت 101  دریافت قسمت 102
 دریافت قسمت 103  دریافت قسمت 104  دریافت قسمت 105  دریافت قسمت 106
 دریافت قسمت 107  دریافت قسمت 108  دریافت قسمت 109  دریافت قسمت 110
 دریافت قسمت 111  دریافت قسمت 112  دریافت قسمت 113  دریافت قسمت 114
 دریافت قسمت 115  دریافت قسمت 116  دریافت قسمت 117  دریافت قسمت 118
 دریافت قسمت 119  دریافت قسمت 120  دریافت قسمت 121  دریافت قسمت 122
 دریافت قسمت 123  دریافت قسمت 124  دریافت قسمت 125  دریافت قسمت 126
 دریافت قسمت 127  دریافت قسمت 128  دریافت قسمت 129  دریافت قسمت 130
 دریافت قسمت 131  دریافت قسمت 132
دریافت قسمت 133 دریافت قسمت 134 دریافت قسمت 135 دریافت قسمت 136
دریافت قسمت 137 دریافت قسمت 138 دریافت قسمت 139 دریافت قسمت 140
دریافت قسمت 141 دریافت قسمت 142 دریافت قسمت 143 دریافت قسمت 144
دریافت قسمت 145 دریافت قسمت 146 دریافت قسمت 147 دریافت قسمت 148
دریافت قسمت 149 دریافت قسمت 150 دریافت قسمت 151 دریافت قسمت 152
دریافت قسمت 153 دریافت قسمت 154 دریافت قسمت 155 دریافت قسمت 156
دریافت قسمت 157 دریافت قسمت 158 دریافت قسمت 159 دریافت قسمت 160
 دریافت قسمت 161  دریافت قسمت 162  دریافت قسمت 163  دریافت قسمت 164
 دریافت قسمت 165  دریافت قسمت 166  دریافت قسمت 167  دریافت قسمت 168
 دریافت قسمت 169  دریافت قسمت 170  دریافت قسمت 171  دریافت قسمت 172
 دریافت قسمت 173  دریافت قسمت 174  دریافت قسمت 175  دریافت قسمت 176
 دریافت قسمت 177  دریافت قسمت 178  دریافت قسمت 179  دریافت قسمت 180
 دریافت قسمت 181  دریافت قسمت 182  دریافت قسمت 183  دریافت قسمت 184
 دریافت قسمت 185  دریافت قسمت 186  دریافت قسمت 187  دریافت قسمت 188
 دریافت قسمت 189  دریافت قسمت 190  دریافت قسمت 191  دریافت قسمت 192
 دریافت قسمت 193  دریافت قسمت 194  دریافت قسمت 195  دریافت قسمت 196
 دریافت قسمت 197  دریافت قسمت 198

دریافت قسمت 199 دریافت قسمت 200 دریافت قسمت 201 دریافت قسمت 202
دریافت قسمت 203 دریافت قسمت 204 دریافت قسمت 205 دریافت قسمت 206
دریافت قسمت 207 دریافت قسمت 208 دریافت قسمت 209 دریافت قسمت 210
دریافت قسمت 211 دریافت قسمت 212 دریافت قسمت 213 دریافت قسمت 214
دریافت قسمت 215 دریافت قسمت 216 دریافت قسمت 217 دریافت قسمت 218
دریافت قسمت 219 دریافت قسمت 220 دریافت قسمت 221 دریافت قسمت 222
دریافت قسمت 223 دریافت قسمت 224 دریافت قسمت 225 دریافت قسمت 226
 دریافت قسمت 227  دریافت قسمت 228  دریافت قسمت 229  دریافت قسمت 230
 دریافت قسمت 231  دریافت قسمت 232  دریافت قسمت 233  دریافت قسمت 234
 دریافت قسمت 235  دریافت قسمت 236  دریافت قسمت 237  دریافت قسمت 238
 دریافت قسمت 239  دریافت قسمت 240  دریافت قسمت 241  دریافت قسمت 242
 دریافت قسمت 243  دریافت قسمت 244  دریافت قسمت 245  دریافت قسمت 246
 دریافت قسمت 247  دریافت قسمت 248  دریافت قسمت 249  دریافت قسمت 250
 دریافت قسمت 251  دریافت قسمت 252  دریافت قسمت 253  دریافت قسمت 254
 دریافت قسمت 255  دریافت قسمت 256  دریافت قسمت 257  دریافت قسمت 258
 دریافت قسمت 259  دریافت قسمت 260  دریافت قسمت 261  دریافت قسمت 262
 دریافت قسمت 263  دریافت قسمت 264

دریافت قسمت 265 دریافت قسمت 266 دریافت قسمت 267 دریافت قسمت 268
دریافت قسمت 269 دریافت قسمت 270 دریافت قسمت 271 دریافت قسمت 272
دریافت قسمت 273 دریافت قسمت 274 دریافت قسمت 275 دریافت قسمت 276
دریافت قسمت 277 دریافت قسمت 278 دریافت قسمت 279 دریافت قسمت 280
دریافت قسمت 281 دریافت قسمت 282 دریافت قسمت 283 دریافت قسمت 284
دریافت قسمت 285 دریافت قسمت 286 دریافت قسمت 287 دریافت قسمت 288
دریافت قسمت 289 دریافت قسمت 290 دریافت قسمت 291 دریافت قسمت 292
 دریافت قسمت 293  دریافت قسمت 294  دریافت قسمت 295  دریافت قسمت 296
 دریافت قسمت 297  دریافت قسمت 298  دریافت قسمت 299  دریافت قسمت 300
 دریافت قسمت 301  دریافت قسمت 302  دریافت قسمت 303  دریافت قسمت 304
 دریافت قسمت 305  دریافت قسمت 306  دریافت قسمت 307  دریافت قسمت 308
 دریافت قسمت 309  دریافت قسمت 310  دریافت قسمت 311  دریافت قسمت 312
 دریافت قسمت 313  دریافت قسمت 314  دریافت قسمت 315  دریافت قسمت 316
 دریافت قسمت 317  دریافت قسمت 318  دریافت قسمت 319  دریافت قسمت 320
 دریافت قسمت 321  دریافت قسمت 322  دریافت قسمت 323  دریافت قسمت 324
 دریافت قسمت 325  دریافت قسمت 326  دریافت قسمت 327  دریافت قسمت 328
 دریافت قسمت 329  دریافت قسمت 330


پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ العَن صَنَمَی قُرَیشٍ وَ جِبتَیها وَ طاغُوتَیها وَ إِفکَیها وَ إِبنَتَیهِما اللَّذینَ خالَفا أمرَک وَ أنکَرا وَحیَک وَ جَحَدا إِنعامَک وَ عَصَیا َرسُولَک وَ قَلَّبا دینَک وَ حَرَّفا کِتابَک وَ أحبا أعداءَک وَ جَحَدا آلاءَک وَ عَطَّلا أحکامَک وَ أبطَلا فَرائِضَک وَ ألحَدا فِی آیاتِک وَ عادَیا أولیاءَک وَ والَیا أعداءَک وَ خَرَّبا بِلادَک وَ أفسَدا عِبادَک. اللّهُمَّ العَنهُما وَ أتباعَهُما وَ أولیاءَهُما وَ أشیاعَهُما وَ مُحِبّیهِما فَقَد أخرَبا بَیتَ النُّبُوَّة وَ رَدَما بابَه وَ نَقَضا سَقفَهُ وَ ألحَقا سَماءَهُ بِأرضِهِ وَ عالیَهُ بِسافِلِه وِ ظاهِرَهُ بِباطِنِه وَ استَأصَلا أهلَه وَ أبادا أنصارَه وَ قَتَلا أطفالَه وَ أخلَیا مِنبَرَه مِن وَصیِّه وَ وارِثِ عِلمِه وَ جَحَدا إمامَتَهُ وَ أشرَکا بِرَبِّهِما فَعَظِّم ذَنبَهُما وَ خَلِّدهُما فی سَقَرٍ وَ ما أدراکَ ما سَقَر لا تُبقی وَ لا تَذَر. َاللّهُمَّ العَنهُم بِعَدَدِ کُلِّ مُنکَرٍأتَوهُ وَ حَقّ ٍاَخفَوهُ وَ مِنبَرٍ عََلوهُ وَ مُؤمِنٍ أرجَوهُ وَ مُنافِقٍ وَلَّوهُ وَ وَلیّ ٍآذُوهِ وَطَریدٍ آوَوهُ وَ صادِقٍ طَرَدوهُ وَ کافِرٍ نَصَرُوهُ وَ إِمامٍ َقهَرُوهُ وَ فَرضٍ غَیَّرُوهُ وَ أثَرٍ أنکَرُوهُ وَ شَرٍّ آثَرُوهُ وَ دَمٍ أراقُوهُ وَ خَیرٍ بَدَّلُوهُ وَ ُکفرٍ نَصَبُوهُ وَ إرثٍ غَصَبُوهُ وَ فَیءٍ اقتَطَعُوهُ وَ سُحتٍ اَکَلُوهُ وَ خُمسٍ استَحَلُّوهُ وَ باطِلٍ أسَّسُوهُ وَ جَورٍ بَسَطُوهُ وَ نِفاقٍ أسرَوُهُ وَ غَدرٍ أضمَرُوهُ وَ ظلمٍ نَشَرُوهُ وَ وَعدٍ أخلَفُوهُ وَ أمانٍ خانُوهُ وَ عَهدٍ نَقَضُوهُ وَ حَلالٍ حَرَّمُوهُ وَ حَرامٍ أحَلُّوهُ وَ بَطنٍ فَتَقُوهُ وَ جَنینٍ أسقَطُوهُ وَ ضِلعٍ دَقُّوهُ وَ صَکٍّ مَزَّقُوهُ وَ شَملٍ بَدَّدُوهُ وَ عَزیزٍ أذَلُّوهُ وَ ذَلیلٍ أعَزُّوهُ وَ حَقٍّ مَنَعُوهُ وَ کِذبٍ دَلَّسُوهُ وَ حُکمٍ قَلَّبَوهُ. اللّهُمَّ العَنهُم بِکُلِّ آیَةٍ حَرَّفُوها وَ فَریضَةٍ تَرَکُوها وَ سُنَةٍ غَیَّرُوها وَ رُسُومٍ مَنَعُوها وَ أحکامٍ عَطَّلُوها وَ بَیعَةٍ نَکَسُوها وَ دَعوى أبطَلُوها وَ بَیِّنَةٍأنکَرُوها وَ حیلَةٍ أحدَثُوها وَ خیانَةٍ أورَدُوها وَ عَقَبَةٍ اِرتَقُوها وَ دِبابٍ دَحرَجُوها وَ أزیافٍ لَزَمُوها وَ شَهاداتٍ کَتَمُوها وَ وَصیَّةٍ ضَیَّعُوها. اللّهُمَّ العَنهُما فی مَکنُونِ السِّر وَ ظاهِرِ العَلانیَةِ لَعناً کَثیراً أبَداً دائِمَاً دائِباً َسرمَداً لا انقِطاعَ لِأمَدِه وَ لا نَفادَ لِعَدَدِه لَعناً یَغدُو أوَّلُهُ وَ لا یَرُوحَ آخِرُهُ لَهُم وَ لِأعوانِهِم وَ أنصارِهِم وَ مُحِبّیهِم وَ مُوالیهِم وَ المُسَلِّمینَ لَهُم وَ المائِلینَ إلَیهِم وَ الناهِضینَ بِاحتِجاجِهِم وَ المُقتَدینَ بِکَلامِهِم وَ المُصَدِّقینَ بِأحکامِهِم. پس چهار مرتبه بگو : اللّهُمَّ عَذِّبهُم عَذاباً یَستَغیثُ مِنهُ أهلُ النّار آمینَ رَبَّ العالَمین مهدویت امام زمان (عج) تماس با مدیر